Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pinking scissors /'piŋkiŋsizəz/  

  • như pinking shears