Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pinkeye /'piŋkai/  

  • Danh từ
    (y học)
    bệnh đau mắt đỏ; viêm kết mạc