Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pink tea /'piɳk'ti:/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tiệc trà hoa hoè hoa sói (của các bà)