Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pink gin /,piŋk 'dʒin/  

  • Danh từ
    rượu gin hồng