Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pinaster /pai'næstə/  

  • Danh từ
    (thực vật học) cây thông biển