Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    lỗ đinh ghim
    lỗ để cắm cọc, lỗ để đóng chốt