Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pillar-box /'pliə[r] bɒks/  

  • Danh từ
    cột hòm thư