Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pilewort /'pailwə:t/  

  • Danh từ
    (thực vật học) cây bạch khuất