Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pile-driver /'paildraivə[r]/  

  • Danh từ
    máy đóng cọc