Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pilaster /pi'læstə[r]/  

  • Danh từ
    (kiến trúc)
    trụ bổ tường