Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pig-headed /,pig'hedid/  

  • Tính từ
    ngang bướng, bướng bỉnh