Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pig's wash /'pigzwɔʃ/  

  • Danh từ
    nước gạo vo, nước rửa bát