Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  khoang (chủ yếu nói về chim)
  a pied wagtail
  chim chìa vôi khoang (trắng đen)

  * Các từ tương tự:
  pied à terre