Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người nối chỉ (lúc quay sợi)