Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

piece-goods /'pi:sgudz/  

  • Danh từ
    tấm hàng dệt (vải, lụa...)