Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

picture-writing /'piktʃə,raitiɳ/  

  • Danh từ
    lối chữ hình vẽ