Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

picture-palace /'piktʃə,pælis/  

  • danh từ
    rạp chiếu bóng, rạp xi nê ((như) picture show)