Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

picture-book /'pikt∫əbʊk/  

  • Danh từ
    sách tranh (cho trẻ em)