Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

picture show /'piktʃəʃou/  

  • Danh từ
    (như) picture-palace
    phim xi nê