Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

picture postcard /,pikt∫ə'pəʊstkɑ:d/  

  • Danh từ
    bưu ảnh