Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

picture poscard /'piktʃə'poustkɑ:d/  

  • Danh từ
    bưu ảnh