Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

picture gallery /'pikt∫əgæləri/  

  • Danh từ
    phòng trưng bày tranh