Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pianola /piə'nəʊlə/  

  • Danh từ
    (cách viết khác Pianola)(tên riêng) (âm nhạc)
    pianô máy