Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

piano-player /'pjænou,pleiə/  

  • Danh từ
    (như) pianist
    (như) pianola