Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

piano-accordion /pi'ænəʊə'kɔ:diən/  

  • Danh từ
    (âm)
    như accordion