Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

piano organ /'pjænou,ɔ:gən/  

  • Danh từ
    pianô máy