Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pianissimo /piə'nisiməʊ/  

  • Phó từ, Tính từ
    (âm nhạc)
    cực nhẹ