Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Nội động từ
    chạy nước kiệu chậm (ngựa)

    * Các từ tương tự:
    piaffer