Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pia mater /'paiə'meitə/  

  • Danh từ
    (giải phẫu) màng mềm (não)