Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • -dog) /'paidɔg/ (pie-dog) /'paidɔg/* danh từ
    (Anh-Ân) chó hoang