Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

physiognomy /,fizi'ɒnəmi/  /,fizi'ɒgnəʊmi/

 • Danh từ
  nét mặt; diện mạo
  kiểu mặt
  a typical North European physiognomy
  kiểu mặt Bắc Âu điển hình
  thuật xem tướng mặt
  bộ mặt (của một vùng…)