Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

phraseological /freiziə'lɔdʤikəl/  

  • Tính từ
    (thuộc) ngữ cú
    (thuộc) cách nói; (thuộc) cách viết; (thuộc) cách diễn đạt