Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

phraseograph /'freiziəgrɑ:f/  

  • Danh từ
    nhóm từ có ký hiệu tốc k

    * Các từ tương tự:
    phraseographic