Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

phraseogram /'freiziəgræm/  

  • Danh từ
    ký hiệu nhóm từ (tốc ký)