Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

phrase-man /'freizmən/  

  • -monger) /'freiz,mʌɳgə/* danh từ
    người hay nói văn hoa