Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người thích đặt những thành ngữ
    người đặt những câu kêu nhưng chẳng có nghĩa