Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

phrase-book /'freizbʊk/  

  • Danh từ
    từ điển nhóm từ thông dụng (đổi dịch sang một ngôn ngữ khác, dùng cho khách du lịch…)
    an English-Spanish phrase-book
    cuốn từ điển nhóm từ Anh-Tây Ban Nha thông dụng