Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

photography /fə'tɒgrəfi/  

  • Danh từ
    thuật chụp ảnh, thuật nhiếp ảnh