Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

phosphorescent /,fɒsfə'resnt/  

  • Tính từ
    phát lân quang

    * Các từ tương tự:
    phosphorescently