Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

phosphorescence /fɒsfə'resns/  

  • Danh từ
    hiện tượng lân quang