Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

phoneme /'fəʊni:m/  

  • Danh từ
    (ngôn ngữ học) (âm)
    vị