Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

phone-in /'fəʊnin/  

  • Danh từ
    (Mỹ call-in)hộp thư truyền thanh/truyền hình