Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

phone box /fəʊnbɒks/  

  • Danh từ
    như phone booth