Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (cách viết khác phone box)
    quầy điện thoại công cộng