Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pharmaceutical /,fɑ:mə'sju:tikl/  /fɑ:mə'su:tikl/

 • Tính từ
  [thuộc] dược [khoa]
  pharmaceutical products
  dược phẩm
  pharmaceutical industry
  công nghiệp dược phẩm

  * Các từ tương tự:
  pharmaceutically