Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pettifogging /'petifɒgiŋ/  

  • Tính từ
    quá chú ý đến những chi tiết không quan trọng
    không quan trọng, không đáng kể
    pettifogging details
    chi tiết không quan trọng