Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pettifoggery /'petifɔgəri/  

  • Danh từ
    trò thầy cò thầy kiện
    thói cãi cọ lặt vặt
    thói vụn vặt