Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (Mỹ gasoline, gas)
    [dầu] xăng

    * Các từ tương tự:
    petrol bomb, petrol station, petrol tank, petrol-engine, petrolatum, petroleum, petroleum jelly, Petroleum revenue tax (PRI), petroleur