Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (thực vật)
  cánh [hoa]
  cánh hoa hồng

  * Các từ tương tự:
  petal-shaped, petaled, petaliferous, petaliform, petalike, petalled, petalles, petallike, petalody