Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • hình thái ghép có nghĩa là một ngàn triệu triệu (10 ự 15)